Välkommen till Apriori

Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm Tel: 08-402 19 00

   

Pressmeddelande Offentliggörande av bud, 5 augusti 2013

 

Erbjudandehandling, 20 augusti 2013 

 

Höjning av bud 10 september 2013

 

Tilläggsinformation till erbjudandehandling 11 september 2013

 

Fullgörandeinformation 2 & 4 oktober 2013

 

 

Partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB

 

 

Erbjudandet lämnas inte i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas, information lämnas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Dokumentation som är hänförlig till Erbjudandet får inte tillhandahållas, postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Apriori kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution.

 

Varje försök att acceptera Erbjudandet, i strid mot ovan nämnda restriktioner eller som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan innebära att accepten lämnas utan avseende.

 

Tvist med anledning av Erbjudandet skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bland annat förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

 

Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och/eller annan dokumentation avseende Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

 

Genom att acceptera dessa villkor nedan bekräftar jag att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna hemsida och accepterar att vara bunden av dessa samt bekräftar att jag inte befinner mig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution eller accept av Erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.